FUNDACJA

Jeśli chcą państwo nas wesprzeć, będziemy za to bardzo wdzięczni.

Fundacja Wiara w biznesie
21 1020 3974 0000 5902 0293 0337
z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe fundacji”

 

 

 

STATUT FUNDACJI

Fundacja WIARA W BIZNESIE

 

TEKST JEDNOLITY – 14.07.2015 R.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1

 

Fundacja pod nazwą „Fundacja WIARA W BIZNESIE” ustanowiona przez: Wojciecha Sztreker z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Magdaleną Włodarczyk w Płocku, za numerem Repertorium A nr 411/15                         z dnia 30 kwietnia 2015 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 ze zm.) i stosuje się do przepisów ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie              (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 234 poz. 1536) oraz niniejszego statutu.

 

 • 2

 

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

 • 3

 

Siedzibą fundacji jest Warszawa.

 

 • 4

 

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 • 5

 

 1. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy                      z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.

 

 • 6

 

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.
 2. Fundacja może uczestniczyć przy zakładaniu organizacji studenckich oraz współpracować z w/w organizacjami przy realizacji celów zbieżnych z celami statutowymi Fundacji.

 

 • 7

 

Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem „Fundacja WIARA                                 W BIZNESIE”.

 

 • 8

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

 • 9

 

Celem Fundacji jest:

 1. wspieranie, rozwój oraz propagowanie działalności w sferze edukacji.
 2. wspieranie przedsiębiorców.
 • 10

 

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

 1. wspieranie i popularyzację przedsięwzięć z dziedziny biznesu,
 2. wspieranie i popularyzację przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki oraz edukacji,
 3. wspieranie i pomoc dla przedsiębiorców w realizacji ich projektów,
 4. propagowanie i upowszechnianie wartości chrześcijańskich,
 5. organizowanie spotkań środowisk chrześcijańskich,
 6. udzielanie pomocy w promocji i rozwoju przedsiębiorców lub zamierzających złożyć działalność gospodarczą,
 7. rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat działalności związanej z biznesem,
 8. rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat działalności związanej z wartościami chrześcijańskimi,
 9. pomoc w wymianie myśli chrześcijańskiej i jej efektów,
 10. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z organizacjami społecznymi w budowaniu i propagowaniu korzyści płynących z udziału w przedsięwzięciach edukacyjnych, artystycznych,
 11. przyznawanie nagród oraz wyróżnień,
 12. finansowanie lub dofinansowywanie projektów i imprez artystycznych,
 13. finansowanie prac naukowych,
 14. finansowanie badań naukowych związanych z przedsiębiorczością,
 15. finansowanie badań naukowych związanych z wartościami chrześcijańskimi,
 16. organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej,
 17. prowadzenie działalności kulturalno-artystycznej,
 18. prowadzenie działalności wspierającej zdrowie,
 19. prowadzenie działalności związanej z opieką i pomocą społeczną,
 20. prowadzenie działalności aktywizującej osoby bezrobotne.

 • 11

 

Fundacja będzie prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odpłatną oraz nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

17.23.Z       Produkcja artykułów piśmiennych

18.11.Z       Drukowanie gazet

18.12.Z       Pozostałe drukowanie

18.20.Z       Reprodukcja zapisanych nośników informacji

47.91.Z       Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

58.11.Z       Wydawanie książek

58.13.Z       Wydawanie gazet

58.14.Z       Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z       Pozostała działalność wydawnicza

59.11.Z       Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.13.Z       Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z       Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z       Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

72.20.Z       Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych                             i humanistycznych

74.20.Z       Działalność fotograficzna

79.90.A      Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B      Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C      Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z       Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.52.Z       Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.60.Z       Działalność wspomagająca edukację

90.03.Z       Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z       Działalność obiektów kulturalnych

90.01.Z       Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z       Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

93.29.Z       Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.09.Z       Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

 • 12

 

Majątek Fundacji stanowią przekazane przez Fundatora środki pieniężne w wysokości 1.000,- zł. (słownie: tysiąc złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości                       i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

 

 • 13

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

 • 14

 

Dochody Fundacji pochodzą z:

 

 1. a) darowizn, spadków, zapisów,
 2. b) dotacji i subwencji osób trzecich,
 3. c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, w tym uzyskiwanych w drodze wykorzystania instrumentów finansowych,
 5. e) dywidendy z akcji i udziałów,
 6. f) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 7. g) inne dochody

 

 • 15

 

Dochody o których mowa w §14 mogą być przeznaczone wyłącznie na statutowe cele Fundacji oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla działalności Fundacji.

 

 • 16

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

 • 16a

 

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub innych organów Fundacji, Fundatorów, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków innych organów Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków innych organów Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie innych organów Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

 

 • 17

 

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

 

 

ZARZĄD FUNDACJI

 

 • 18

 

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 1 do 3 osób i jest powoływany na okres 4 lat przez Fundatorów.

1a. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzi Wojciech Sztreker, który będzie pełnił funkcję prezesa Zarządu.

 1. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 2. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:
 3. a) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
 4. b) ciężkiej choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
 5. c) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
 6. d) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 7. Umowy pomiędzy członkami Zarządu a Fundacją w imieniu Fundacji podpisuje Fundator lub działająca na podstawie jego pełnomocnictwa osoba.

 

 • 19

 

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji.

 

 • 20

 

W wypadku zarządu wieloosobowego Prezes z grona Zarządu wyznacza wiceprezesów.

 

 • 21

 

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

 • 22

 

Zarząd Fundacji:

 

 1. a) reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. b) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
 3. c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 4. d) sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
 5. f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
 6. g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
 7. h) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
 8. i) powołuje kierowników, zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.

 

 • 23

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes samodzielnie lub co najmniej dwóch członków Zarządu łącznie.

 

 • 24

 

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

 • 25

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 

 • 26

 

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Fundator.

 

 • 27

 

Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.

 

 

ROZDIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 

 • 28

 

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

 

1) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (56.11.Z)

2) nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z)

3) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z)

4) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)

5) działalność portali internetowych (63.12.Z)

6) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.90.Z)

 

 1. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
 2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd Fundacji.
 3. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

 

 • 29

 

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 30

 

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.

 

 • 31

 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.